Ogólne warunki handlowe
i warunki dostaw

I. Informacje ogólne

Podstawą  naszych  transakcji  oraz  dostaw  są  niniejsze  Ogólne  warunki  handlowe  i  warunki  dostawy.  Warunki  te  pozostająwiążące  również  wtedy,  gdy  poszczególne  postanowienia  -  niezależnie  od  przyczyn  -  przestaną  być  skuteczne.  Warunki  obowiązują  również dla  wszystkich  kolejnych  transakcji  dokonywanych  z  nami,  dopóki  nie  opracujemy  nowych  warunków handlowych lub w sposób nie pozostawiający wątpliwości nie odwołamy warunków handlowych będących obecnie podstawą. Odstępstwa  od  niniejszych  warunków  dostaw  są  dla  nas  wiążące  tylko  wtedy,  gdy  w  danym  przypadku  zostaną  wyraźnie ustalone  oraz  potwierdzone  pisemnie.  W  innych  przypadkach  niezbędne  warunki  handlowe  zamawiającego  są  dla  nas  niewiążące  nawet  wtedy,  gdy  zamawiający  powołał  się  na  nie,  a  my  w  danym  przypadku  nie  wyraziliśmy  wyraźnego sprzeciwu.  Warunki  handlowe  nabywcy  są  dla  nas  zobowiązujące  tylko  w  przypadku  wyraźnego  pisemnego  uznania  ich  przez nas. Informacje dotyczące wymiarów, ciężaru i wydajności oraz ilustracje są tylko przybliżone i niewiążące. Wszystkie  ustalenia,  późniejsze  zmiany,  uzupełnienia,  dodatkowe  porozumienia  umowne  itd.  wymagają dla  swej  ważności formy pisemnej, tym samym również oryginalnego podpisu lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zastrzegamy prawa autorskie do dostarczonych przez nas ilustracji, rysunków oraz innej dokumentacji.

II. Oferty i przyjęcie zamówienia

Nasze oferty  są  niewiążące.  Umowę uważa  się  za  zawartą  dopiero  z  chwilą  wysłania  przez  nas  pisemnego  potwierdzenia  zamówienia. Wszystkie zamówienia i ustalenia wymagają dla swej ważności naszego pisemnego potwierdzenia. Podpisując pismo  z  zamówieniem  kontrahent  akceptuje  również nasze Ogólne  warunki  handlowe i warunki  dostawy w ich  aktualnie  obowiązującej  wersji.  Zastrzegamy  sobie  prawo  do  żądania  od  klienta  potwierdzenia  zwrotnego  naszego  potwierdzenia  zamówienia. Zmiany naszego potwierdzenia zamówienia wymagają formy pisemnej.


 III. Ceny i warunki płatności

O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie podane przez nas ceny należy rozumieć jako ceny niezawieraące podatku VAT. Przy  rozliczaniu  do  niniejszych  cen  doliczany  jest  ustawowy  podatek  VAT.  Posiadamy  jednoznaczne  prawo  do  wystawiania  rachunków  częściowych,  jeśli  usługi świadczone  są  w  częściach. Nasze ceny obowiązują loco  fabryka  lub  loco  magazyn  dostawcy  oraz  nie  obejmują opakowania,  kosztów  przewozu  i  ubezpieczenia. W przypadku   zmiany   kosztów   robocizny   wynikającej   z   postanowień zbiorowego   układu   pracy   w   branży lub wewnątrzzakładowych  ustaleń  czy  innych  kosztów  wymaganych  do  wykonania  usługi  (związanych  z  materiałami,  energią, transportem, pracami zlecanymi na zewnątrz, finansowaniem itd.) mamy prawo do odpowiedniego dopasowania cen. Wobec braku  odmiennych  uzgodnień  należną  nam  opłatę  należy  uiszczać  w  momencie  przekazaniu  towaru.  Potrącenie  skonto  przysługuje  tylko  w  ramach  i  na  podstawie  odpowiednich  pisemnych  uzgodnień.  Przy  uzgadnianiu  potrącenia  skonto  przyznaje  się  je  tylko  wtedy,  gdy  płatność  wpływa  do  nas  w  odpowiednim  terminie.  Za  wpływ  płatności  uznaje  się  dzień,  w którym kwota trafia do nas lub dzień, w którym bank potwierdza nam wpływ płatności. Wyklucza się wstrzymanie płatności lub  potrącenie  z  powodu  ewentualnych  roszczeń  wzajemnych  zamawiającego.  Czeki  nie  są  akceptowane  jako  środek płatniczy.  

IV. Miejsce wykonania, transport i warunki dostawy

Miejscem wykonania zarówno naszych usług jak i usługi wzajemnej jest siedziba główna naszego przedsiębiorstwa (APV – Technische  Produkte  GmbH,  Dallein  15,  AT-3753  Hötzelsdorf).  Nasze  ceny  nie  obejmują  kosztów  dostarczenia  i  montażu. Usługi te mogą być wykonane na życzenie za osobną opłatą. Koszty dostawy i ryzyko związane z transportem ponosi nasz kontrahent, o ile nie ustalono inaczej.

V. Odsetki karne

Jeśli płatności zostaną odroczone lub dokonane później, w międzyczasie doliczane będą odsetki w wysokości 12% rocznie, bez konieczności postawienia dłużnika w zwłokę przez upomnienie.

VI. Termin dostawy

Czas  dostawy  rozpoczyna  się  wraz  z  odesłaniem  ostatecznego  potwierdzenia  zamówienia,  jednak  najwcześniej  po  wyjaśnieniu  wszystkich  zagadnień  technicznych,  handlowych  oraz  finansowych,  po  przekazaniu  przez  klienta  odpowiedniej  okumentacji,  zezwoleń,  zatwierdzeń,  jak  i  po  wpłynięciu  ustalonej  kwoty.  Termin  dostawy  zostaje  uznany  za  dotrzymany,  gdy  do  momentu  jego  upływu  przedmiot  dostawy  opuści  zakład  lub  gdy  zgłoszona  zostanie  gotowość  do  wysyłki.  Dla  dostawy z montażem termin dostawy oznacza moment zakończenia montażu, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia, w którym  przedmiot  dostawy  dotarł  na  miejsce  przeznaczenia.  Termin  dostawy  przedłuża  się  odpowiednio  w  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  przeszkód,  które  wystąpiły  wbrew  naszej  woli,  niezależnie  od  tego,  czy  wystąpiły  one  w  naszym  zakładzie  czy  u  poddostawców.  Jeśli  termin  wysyłki  opóźni  się  z  winy  klienta,  po  upływie  miesiąca  od  zgłoszenia gotowości do wysyłki za każdy miesiąc będą mu naliczane koszty przechowywania; w przypadku przechowywania w naszym zakładzie koszty wyniosą co najmniej 0,5% kwoty rachunku. Po bezowocnym upływie ustalonego rozsądnego terminu mamy prawo  do  innego  rozporządzania  przedmiotem  dostawy  oraz  do  ponownego  dostarczenie  go  klientowi  w  rozsądnym, przedłużonym terminie. Dotrzymanie terminu dostawy zakłada wykonanie obowiązku umownego przez zamawiającego.  
Nieznaczne  przekroczenie  terminu  dostawy  musi  zostać  zaakceptowane  przez  kontrahenta  bez  prawa  do  roszczenia  odszkodowawczego lub prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Gwarancja

VII.1.  Udzielamy  gwarancji  na  ilość  oraz  na  jakość  ustaloną  w  potwierdzeniu  zamówienia.  Za  wady  nie  są  uznawane  nieznaczne,  nie  wpływające  na  cel  zastosowania  różnice  w  dostawie,  np.  w  odniesieniu  do  ciężaru,  jakości,  koloru  itd.  Ponadto  wyraźnie  zastrzegamy  prawo  do  wprowadzania  zmian  lub  poprawek  w  naszych  wyrobach,  mogących  wynikaćz nowych doświadczeń lub nowej wiedzy.  
VII.2.  Towary  lub  usługi  po  przekazaniu  lub  dostarczeniu  należy  dokładnie  sprawdzić,  a  stwierdzone  braki  natychmiast  zgłosić. Reklamacje z tytułu wad będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone pisemnie zaraz po otrzymaniu lub przekazaniu  towaru  bądź  po  wykonaniu  usługi,  nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  roboczych.  Reklamacja  z  tytułu  wad  jest  wykluczona, gdy stan towaru lub usługi zmienił się po przeniesieniu ryzyka.
VII.3. Wady jednej części dostawy lub usługi nie upoważniają klienta do zwrotu całej dostawy bądź usługi.
VII.4.  W  przypadku  uzasadnionej  reklamacji  z  tytułu  wad,  wyłączając  prawo  wyboru  klienta,  mamy  prawo  do  (a)  przyjęcia zwrotu  uszkodzonego  towaru  i  wysłania  towaru  bez  wad,  do  (b)  odstąpienia  od  umowy  i  do  zwrotu  ceny  zakupu,  do  (c)  naprawy  bądź  wymiany  uszkodzenia  w  rozsądnym  terminie  lub  (d)  przy  zachowaniu  ważności  umowy  do  wypłacenia minimalnej wartości towaru; wyklucza się inne, dalej idące roszczenia klienta. Wniesienie reklamacji z tytułu wad nie zwalnia klienta  z  obowiązku  uiszczenia  zapłaty;  co  więcej  -  w  przypadku  niedokonania  opłaty  bądź  niedotrzymania  przez  klienta  innych  zobowiązań  wygasają  obowiązki  gwarancyjne  z  naszej  strony.  Klient  akceptuje  wszystkie  stawki  taryfowe  gwarancji  oraz wymiany firmy APV.
VII.5.   Poza tymi gwarancjami nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju rozpoznane podczas przejęcia dostawy  (dzieła)  lub  szkody  powstałe  później,  chyba  że  zostały  one  spowodowane  umyślnie.  Szczególnie  wyklucza  sięodszkodowanie z tytułu szkód powstałych na rzeczy innej niż przedmiot dostawy, a do których doszło wskutek konsekwencji uszkodzenia tej rzeczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie poddostawców towarów lub pojedynczych części.
VII.6.  Klient  w  każdym  przypadku  powinien  podjąć  wszelkie  środki  zapobiegawcze  w  celu  uniknięcia  szkody  lub  w  celu  jej  zmniejszenia,  pod  warunkiem,  że  nie  będzie  to  oznaczało  dla  niego  konieczności  poniesienia  z  tego  tytułu  nadmiernych  kosztów czy strat.
VII.7.  Rękojmia i roszczenia gwarancyjne mogą być wykorzystane tylko dla towarów w kraju odbiorcy rachunku.

VIII. Odpowiedzialność, odpowiedzialność za produkt

Pomijając szkody na osobach, odpowiedzialność ponosimy tylko w przypadku udowodnienia nam przez poszkodowanego co najmniej znacznego zaniedbania. Żądania odszkodowania ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach od rozpoznania szkody i sprawcy  szkody,  w  każdym  przypadku  jednak  po  5  latach  od  wykonania  usługi  lub  dostawy.  Obowiązek  odszkodowania  według  ustawy  o  odpowiedzialności  cywilnej  za  produkt  zostaje  wyłączony  dla  szkód  materialnych,  chyba  że  klient  jest  konsumentem w myśl § 9 ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (niem. PHG).
Wszelkie żądania  regresowe  stawiane  wobec  nas  z  tytułu  „odpowiedzialności  za  produkt”  w  rozumieniu  ustawy  o  odpowiedzialności cywilnej za produkt są wykluczone, chyba że uprawniony do żądań regresowych udowodni, że błąd zostałspowodowany w naszej sferze i z powodu co najmniej znacznego zaniedbania.

IX. Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy

Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  gdy  nie  wypełnimy  naszych  zobowiązań  gwarancyjnych  w  dodatkowym  rozsądnym okresie lub gdy odmówimy wypełnienia gwarancji w odniesieniu do udowodnionego nam braku w wyrobie.

X. Prawo dostawcy do odstąpienia od umowy

Na  wypadek  nieprzewidzianych  wydarzeń,  które  mogłyby  zmienić  znaczenie  ekonomiczne  lub  zawartośćświadczenia  lub  mogłyby  w  sposób  istotny  wpłynąć  na  nasz  zakład  oraz  na  wypadek  pojawienia  się  okoliczności  uniemożliwiających wykonanie  zamówienia,  przysługuje  nam  prawo  do  całkowitego  lub  częściowego  odstąpienia  od  umowy.  Klient  nie  może wnosić  z  tego  tytułu  roszczeń  odszkodowawczych.  Jeśli  chcemy  skorzystać  z  prawa  do  odstąpienia  od  umowy,  musimy  to natychmiast  zgłosić  klientowi  po  rozpoznaniu  zasięgu  zdarzenia,  a  także  wtedy,  gdy  z  zamawiającym  ustalono  jużwydłużenie terminu dostawy.  
Gdy po zawarciu umowy z zamawiającym dowiemy się, że położenie finansowe klienta znacznie się pogorszyło na tyle, że nie  będzie  on  w  stanie  wypełnić  w  uzgodnionym  terminie  zobowiązań  umownych,  możemy  wymagać płatności  z  góry  lub  zabezpieczenia  w  wysokości  wartości  dostawy.  Jeśli  klient  nie  wypełni  powyższych żądań,  będziemy  mieli  prawo  do  odstąpienia od umowy.

XI. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy  sobie  prawo  własności  do  przedmiotu  dostawy  do  momentu  wpłynięcia  wszystkich  płatności  z  tytułu  umowy  dostawy. Mamy prawo do ubezpieczenia przedmiotu dostawy na koszt zamawiającego od ognia, wody lub innych szkód, jeśli zamawiający  nie  zawarł  w  sposób  możliwy  do  udowodnienia  umowy  ubezpieczeniowej,  do  zawarcia  której  się  zobowiązał. Zamawiający odstępuje nam wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu ubezpieczenia.  
Zgodnie  z  niniejszym  postanowieniem  klient  ma  jednak  prawo  do  korzystania  w  swoim  zakładzie  z  dostarczonego  towaru z zastrzeżeniem własności, a także do dysponowania nim w ramach standardowej działalności gospodarczej. Nadzwyczajne zarządzenia,  takie  jak  np.  zastaw,  przeniesienie  własności  w  celu  zabezpieczenia  wierzytelności itp. są dozwolone tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.  
W przypadku dalszego zbycia towaru zastrzeżonego (ewentualnie również po przeróbce), klient odstępuje nam tym samym swoje roszczenia z tytułu ceny zakupu wobec swojego nabywcy/odbiorcy, ewentualnie również w wysokości naszego udziału z tytułu współwłasności - dla zabezpieczenia - i zobowiązuje się do niezwłocznego podania nam nazwy oraz adresu drugiego nabywcy,  jak  i  stanu  oraz  wysokości  roszczenia  wynikającego  z  odsprzedaży.  Ponadto  w  przypadku  odsprzedaży zastrzeżonego  towaru  klient  zobowiązuje  się  do  poinformowania  swoich  nabywców,  wzgl.  odbiorców  o  fakcie  odstąpienia nam  roszczenia,  podając  im  również  wysokość  tego  roszczenia.  Nabywca  warunkowy  powinien  zaznaczyć  przy  pomocy odpowiednich adnotacji stan naszych roszczeń („przedłużone zastrzeżenie własności”).
Odstąpienie roszczeń musi nastąpić niezależnie od tego, czy nasz towar został zbyty bez obróbki lub po niej oraz czy zostałwydany jednemu lub kilku odbiorcom.
W okresie obowiązywania prawa zastrzeżenia własności klient ma obowiązek nie tylko do podjęcia wszelkich środków w celu zagwarantowania  prawnego  zabezpieczenia  prawa  własności,  ale  szczególnie  musi  utrzymywać  przedmiot  dostawy  w  należytym stanie. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do podjęcia z zamawiającym dalej idących ustaleńdotyczących zastrzeżenia własności.

XII. Zwłoka zamawiającego

Jeśli  przy  sprzedaży  ratalnej  klient  zalega  z  ustalonymi  płatnościami  lub  innymi  ś
wiadczeniami,  oznacza  to  opóźnienie płatności  w  odniesieniu  do  całości  pozostałego  d
ługu  i  w  myśl  niniejszych  Ogólnych  warunków  handlowych  i  warunków  dostawy przys
ługują nam odsetki za zwłokę.

XIII. Sąd właściwy miejscowo, podstawy prawne

Obowiązuje  austriackie  prawo  materialne.  Wyklucza  się  zastosowanie  Konwencji  Narodów  Zjednoczonych  o  umowach  międzynarodowej   sprzedaży   towarów.   Językiem   umowy   jest   język   niemiecki.   Za   rozstrzyganie   wszelkich   sporów   wynikających  z  niniejszej  umowy  odpowiedzialny  jest  sąd  o  rzeczowej  kompetencji  właściwy  dla  siedziby  naszego  przedsiębiorstwa. Mamy jednak prawo skarżenia w sądzie ogólnym właściwym miejscowo dla kontrahenta.  
Dla  wszystkich  konsumentów  posiadających  w  Austrii  miejsce  zamieszkania,  zwyczajowe  miejsce  pobytu  lub  miejsce  zatrudnienia,  za  spory  wynikające  z  umowy  odpowiedzialny  jest  jeden  z  sądów,  w  którego  strefie  znajduje  się  miejsce  zamieszkania, zwyczajowe miejsce pobytu lub miejsce zatrudnienia konsumenta. Dla konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie posiadają miejsca zamieszkania w Austrii, obowiązują ustawowe sądy właściwe miejscowo.

Ogólne warunki handlowe i warunki dostawy